Vaststelling zorg

Stap 2: Het indicatieorgaan stelt de hoeveelheid zorg vast

Bij stap 2 wordt de hoeveelheid zorg die u nodig heeft vastgesteld. Voor de toekenning van een Pgb is informatie nodig over uw situatie. Deze informatie kan op verschillende manieren worden opgevraagd:

  • Via een gesprek met u
  • Via advies bij andere instanties
  • via een behandelend arts, met uw toestemming


Op basis van dit onderzoek stelt het indicatieorgaan (CIZ, Bureau Jeugdzorg of gemeente) een indicatiebesluit vast. Dit is een besluit dat u ontvangt binnen zes weken, nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

Hierin staat vermeld:

  1. Voor welke functies u geïndiceerd bent (zie stap1).
  2. Op welke hoeveelheid/klasse u recht heeft.
  3. Hoelang u recht heeft op de zorg.


Let op!

Voordat de indicatie verloopt moet u opnieuw geïndiceerd worden (herindicatie). U moet daarvoor zelf tijdig contact opnemen met uw gemeente of het CIZ.

Inloggen

Naam
Wachtwoord


 

Oneens met het indicatiebesluit?

Bent u van mening dat u de verkeerde of te weinig zorg heeft toegekend gekregen? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van het indicatiebesluit bezwaar aantekenen bij het indicatieorgaan (gemeente, CIZ of Bureau Jeugdzorg). Het indicatieorgaan hoort uw standpunt en neemt een nieuw besluit. Bent u het ook daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Voor individuele ondersteuning en informatie over beroepsmogelijkheden kunt u terecht bij de afdelingen Informatie en klachtopvang van Zorgbelang bij u in de buurt. Kijk op http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=243 voor de adressen.